Sinh hoạt US Census 2020 tại Houston và New Orleans

Xin bấm vào để xem các tin tức và tài liệu liên quan đến US Census 2020

 

New Year Parade / Xe hoa US Census (Minute / Phút 1:24:50):

 

Trung tâm sinh hoạt Mai Vàng:

Hội Cao Niên New Orleans:

Hội chợ Tết tại trung Tâm chợ Việt Hoa:

Chùa Liên Hoa: